ام المومنین حضرت خدیجه س | مادر مومنان | اول المومنات | ام المؤمنین

ام المومنین حضرت خدیجه کبری بوده و اولین بانو و زنی است که مسلمان شد و به پیامبر ص ایمان آورد

ام المومنین حضرت خدیجه س | مادر مومنان | اول المومنات | ام المؤمنین

ام المومنین حضرت خدیجه کبری بوده و اولین بانو و زنی است که مسلمان شد و به پیامبر ص ایمان آورد

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

ضصثب

ششسیب

 • علی اسحاقی
 • ۰
 • ۰

شسی

شسی

 • علی اسحاقی
 • ۰
 • ۰

صضثصض

ضصث

 • علی اسحاقی
 • ۰
 • ۰

ضصث

1

 • علی اسحاقی